«Семинар сабақларды оқытыӯда инновациялық педагогикалық технологиялардан пайдаланыӯ» атамасында окыӯ-методикалық семинар болып өтти

Мектепке шекемги тəлим факультети «Мектепке шекемги тəлим педагогикасы ҳəм психологиясы» кафедрасында «Семинар сабакларды оқытыӯда инновациялық педагогикалық технологиялардан пайдаланыӯ» атамасында окыӯ-методикалық семинар болып өтти. Оқыӯ-методикалық семинарға Мектепке шекемги тəлим факультети деканы А.Алламбергенова, кафедралардың профессор-оқытыӯшылары ҳəм магистрлар катнасты. Оқыӯ методикалық семинарда күн тартибине койылған мəселелер ҳаққында кафедра баслығы доцент А.Бекимбетова сөзге шығып əмелге асырылатуғын ӯазыйпаларға тоқталып өтти. 2019-2020 оқыӯ жылы I-семестринде кафедрадағы оқыӯ жуклемелеринин орынланыӯ жағдайы, оқытыӯдың сапасын арттырыӯ, оқытыӯшылар арасында бирге ислесиӯди табыслы жолға қойыӯ, тəжирийбе алмасыӯ орталығын жаратыӯ, оқытыӯшылардың педагогикалық компетентлигине қойылған талапларды орынлаӯ бəсекиге шыдамлы қəнийгелерди таярлаӯда əҳмийетли екенлигин атап өтти.

Сондай-ак кафедрада оқытыӯшылары тəрепинен окытатуғын пəнлери мысалында интерактив методларды қолланыӯ бойынша методикалық тəжирийбе алмасыӯ орталығы жаратылды. Мысалы: үлкен оқытыӯшы К.Кенжебаева «Психологияда карым-катнас темасын оқытыӯда интерактив методларды қолланыӯ», үлкен оқытыӯшы Л.Сапарова «Темперамент темасын оқытыӯда графикалық органайзерлерден пайдаланыӯ», А.Темирбекова: «Педагогика пəнинде кейс технологиясын қолланыӯдың əҳмийети» темаларында презентациялар иследи ҳəм семинар қатнасыӯшылары менен шынығыӯлар өткерди.

Соның менен бирге семинар сабақларда студентлердиң китап пенен ислесиӯ көнликпелерин күшейтиӯге дөретиӯшилик қатнаста болыӯ, оқытыӯ хызметинде кепилленген нәтийжеге ерисиӯдиң баслы жолы студентлердиӊ жекке белсендилигине ерисиӯ екенлиги ҳаққында пикир алмасыӯлар алып барылды. Дүнья жүзинде жоқары билимлендириӯ системасында студентлердиң критикалық ҳəм креатив ойлаӯын күшейтиӯге үлкен итибар қаратылып атырған ӯақытта ҳəр бир сабақты интерактив тəризде шөлкемлестириӯ аҳмийетли мəселеге айланғанлығы, себеби модулли-кредитли оқытыӯда ҳəр бир кредит (модул)ди тапсырыӯ ҳəм жабыӯ жоқары интеллектуал тəрептен таярлықты талап ететуғыны, сонлықтан тек ғана семинар сабақларды емес, лекция сабақларды оқытыӯда да инновациялық педагогикалық технологияларды кеңнен пайдаланыӯ зəрүр екенлиги атап өтилди.

Семинар даӯамында жас оқытыӯшылар, магистрлар шынығыӯларға кызығыӯшылық пенен белсенди катнасты ҳəм көплеген сораӯларына жуӯаплар алды.


SOŃǴÍ JAŃALÍQLAR

Mektepke shekemgi tálim fakulteti jańalıqları menen tanısıń!

Logopedler bayramı

Mektepke shekemgi tálim fakultetinde 14-noyabr "Logopedler bayramı" keń túrde belgilendi. Bayramda student jaslar tárepinen tayarlanǵan saxnalıq kórinisler hámde ayaq oyınlar qatnasıwshılar názerine usınıldı.

Spidke qarsı gúres

29-noyabr kúni 1-dekabr "Xalıqaralıq spid hám narkomaniyaǵa qarsı gúresiw kúni" múnásebeti menen 1-2 kurslar arasında "Biz narkomaniyaǵa qarsımız" atlı tádbir shólkemlestirildi. Tádbirde fakultet dekanı hám professor oqıtıwshılar qatnastı.

Xosh keldiń "Jańa jıl"

17-dekabr kúni jańa 2020-jıl kirip keliwi múnásebeti menen bayram tádbiri shólkemlestirildi. Keshege jıynalǵan qatnasıwshılar bayram menen qutlıqlandı. 2019-jıl jaqsı nátiyjege erisken ustaz hám talabalarǵa bayram sawǵası berildi.