МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ ҲӘМ ДЕФЕКТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

2020-2021 окыу жылынан баслап факультетимизде «Мектепке шекемги тарбия хам дефектология» кафедрасы дефектология бойынша канигелик кафедра сыпатында шолкемлестирилди. Бул кафедрага п.и.к., доцент Бекимбетова Айнагул Амангельдиевна басшылык етеди. Дефектология тәлим бағдарында Дефектология (логопедия) қәниге таярлап шығарыў нәзерде тутылған. Дефектолог қәнигелер арнаўлы мектеп интернатлар, арнаўлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери, улыўма билимлендириў мектеплеринде, мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде, балалар «Мүриўбет» үйлери, «Меҳрибанлық» үйлеринде логопед, ден-саўлықты сақлаў министрлигине қараслы мәкемелерде дефектолог, логопед, мәмлекетлик емес шөлкемлеринде дефектолог сыпатында хызмет көрсетеди.

Логопедия тәлим бағдары бойынша бакаларлардың кәсиплик хызмети төмендегилерди қамтып алады:
- арнаўлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде, балалар «Мүриўбет» үйлери, «Меҳрибанлық» үйлеринде топарлы ҳәм жеке шынығыўлар алып барыў;
- денсаўлықты сақлаў министрлигине қараслы мәкемелерде дефектолог қәниге сыпатында хызмет көрсетиў;
- халык билимлендириу министрлигинин кала хам районлык болимлеринде дефектолог логопед сыпатында хызмет көрсетиў;
- арнаўлы мектеп ҳәм арнаўлы мектеп-интернатларда сабақлар өтиў, орта арнаўлы кәсип-өнер тәлим мәкемелеринде қәнигеликке тән пәнлерден орнатылған тәртипте сабақ бериў;
- педагогика илим-изертлеў институтларында киши илимий хызметкер ҳәм тәлим орайларында методист сыпатындахызметкөрсетиў;
-мәмлекетлик емес шөлкемлерде қәниге сыпатында жумыслар алып барыў нәзерде тутылған.

Ҳәзирги ўақытта «Мектепке шекемги тарбия хам дефектология» кафедрасында тийкарғы штатта 9 профессор-оқытыўшылар хызмет көрсетпекте. Олар 5111900 - Дефектология тәлим бағдарларында тәлим-тәрбия жумысларын алып бармақта. Кафедрада 2 доцент ҳәм 7 ассистент-оқытыўшы болып, илимий дәрежелик 25% қурайды. Кафедраның профессор-оқытыўшылары К.Тажимуратова, А.Сапаров, Ф.Саламова, М.Ержановалар еркин излениўши сыпатында илимий жумыслар алып бармақта.

Кафедра Низамий атындағы ТМПУ,Бердақ атындағы ҚМУ,ӨзПИИИ ҚҚ филиалы ҳәм Республиканың бирқатар оқыў ҳәмде илимий орайлары Өзбекстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрлигине қараслы реабилитация орайына ийе мәмлекетлик қәнигелестирилген көп тармақлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми «Имкан», 3,14,16,26,27,30,32,35,39 мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлигине қараслы 4 санлы герең ҳәм әззи еситиўши балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик билимлендириў мәкемеси, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлигине қараслы 3 санлы ақылы зайыл балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик билимлендириў мәкемеси, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлигине қараслы 10 санлы көзи әззи балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик билимлендириў мәкемелери менен бирге жумыслар алып бармақта.

Талабалардың илимий жумысларын жеделлестириў мақсетинде кафедра жанында «Жас дефектолог» илимий дөгереги жумыс ислеп турыпты. Дефектология тәлим бағдары 3 курс талабасы Ақиева Шахло 2019 жыл Әжинияз атындағы НМПИ да өткерилген «Жыл талабасы» көрик-таңлаўында «Йилнинг енг фаол ихтирочи-инноватор талабаси» бағдары бойынша III орынды алды. 2019 жылы декабрь айында кафедра баслығы доцент А.Бекимбетова Москва мəмлекетлик педагогика университети тəрепинен шөлкемлестирилген вебинарға белсенди қатнасып, сертификатқа йие болды.

Кафедра ағзалары сабақ процесинде, педагогикалық әмелият даўамында заманагой ҳәм информациялық технологияларды кеңнен қолланып оқытыўды интерактив усыллардан нәтийжели пайдаланбақта.

Кафедралары биргеликте ислеў жойбары бойынша Низамий атындағы ТМПУ, Бердақ атындағы ҚМУ, ӨзПИИИ ҚҚ филиалы ҳәм Республиканың бир қатар оқыў ҳәмде илимий орайлары, Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрлигине қараслы мектепке шекемги тәлим шөлкемлери менен бирге табыслы жумыслар алып бармақта. Бул байланыс оқыў орынлары менен биргеликте «Жол картасы» ислеп шығылып, мəнзилли жоба-графиги бойынша табыслы жумыслар əмелге асырылмақта.


SOŃǴÍ JAŃALÍQLAR

Mektepke shekemgi tálim fakulteti jańalıqları menen tanısıń!

Logopedler bayramı

Mektepke shekemgi tálim fakultetinde 14-noyabr "Logopedler bayramı" keń túrde belgilendi. Bayramda student jaslar tárepinen tayarlanǵan saxnalıq kórinisler hámde ayaq oyınlar qatnasıwshılar názerine usınıldı.

Spidke qarsı gúres

29-noyabr kúni 1-dekabr "Xalıqaralıq spid hám narkomaniyaǵa qarsı gúresiw kúni" múnásebeti menen 1-2 kurslar arasında "Biz narkomaniyaǵa qarsımız" atlı tádbir shólkemlestirildi. Tádbirde fakultet dekanı hám professor oqıtıwshılar qatnastı.

Xosh keldiń "Jańa jıl"

17-dekabr kúni jańa 2020-jıl kirip keliwi múnásebeti menen bayram tádbiri shólkemlestirildi. Keshege jıynalǵan qatnasıwshılar bayram menen qutlıqlandı. 2019-jıl jaqsı nátiyjege erisken ustaz hám talabalarǵa bayram sawǵası berildi.